Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN DÉTECT MILIEU SERVICES B.V.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle opdrachten, welke door de opdrachtgever worden verstrekt aan Détect Milieu Services B.V., gevestigd te Zoetermeer, zijn deze leveringsvoorwaarden (“voorwaarden”) van toepassing. Wanneer deze voorwaarden deel zijn gaan uitmaken van een tussen de partijen gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen de partijen.
1.2 Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Op deze voorwaarden kan mede beroep worden gedaan door de opdrachtgevers die Détect Milieu Services B.V. voor de uitvoering van de opdracht inschakelt.
1.4 Aan eventueel tussen de partijen overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor de toekomstige overeenkomsten.

2. Opdracht
2.1 In deze voorwaarden wordt onder een opdracht verstaan, de overeenkomst waarbij Détect Milieu Services B.V. zich jegens de opdrachtgever verbindt door de opgedragen werkzaamheden te verrichten, dan wel door het opgedragen werk tot stand te brengen.

3. Totstandkoming van de opdracht
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
3.2 De opdracht komt tot stand als Détect Milieu Services B.V. de opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel in uitvoering neemt.

4. Vertrouwelijkheid
4.1 Détect Milieu Services B.V. is, in het kader van wettelijke afdwingbare verplichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van alle informatie, verworven of voortgekomen uit al haar activiteiten. Détect Milieu Services B.V. moet op voorhand de opdrachtgever op de hoogte stellen welke informatie openbaar gemaakt zal worden. Alle informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd, behalve de informatie die de opdrachtgever openbaar maakt, of dat wat is afgesproken tussen de opdrachtgever en Détect Milieu Services B.V.
4.2 Indien Détect Milieu Services B.V. wettelijk verplicht of contractueel gemachtigd is om vertrouwelijke informatie vrij te geven, wordt de opdrachtgever of de betrokken persoon geïnformeerd over de vrijgegeven informatie, tenzij dit bij de wet verboden is.
4.3 Informatie over de opdrachtgever die bekomen is via andere bronnen dan de opdrachtgever zelf, wordt beschouwd als vertrouwelijk.
4.4. Alle aangeboden monsters worden eigendom van Détect Milieu Services B.V. en worden maximaal drie maanden bewaard. Op verzoek van de opdrachtgever kan tegen een dagvergoeding de monsters langer bewaard worden.
4.5 De digitale handtekening van de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wordt tijdelijk en versleuteld opgeslagen. Na uitgifte van het certificaat wordt de digitale handtekening definitief verwijderd.

5. Auteursrecht
5.1 Détect Milieu Services B.V. garandeert dat de door haar opgestelde adviezen en rapporten geen rechten van derden worden geschonden. De opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Détect Milieu Services B.V. ter beschikking gesteld materiaal geen rechten van derden worden geschonden.
5.2 Détect Milieu Services B.V. behoudt het auteursrecht van de door haar opgestelde rapporten en adviezen. Het is verboden deze stukken te vermenigvuldigen, te kopiëren of op enige (andere) wijze openbaar te maken, behoudends schriftelijke toestemming van Détect Milieu Services B.V.

6. Informatieverstrekking
6.1 De opdrachtgever zal Détect Milieu Services B.V. tijdig alle informatie verstrekken die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
6.2 De opdrachtgever is jegens Détect Milieu Services B.V. aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van onjuiste, onduidelijke en/of onvoldoende opgave van de aard, samenstelling en dergelijke van stoffen waarop de opdracht betrekking heeft.

7. Uitsluiting en aansprakelijkheid
7.1 Détect Milieu Service B.V., waaronder haar bestuurders, haar werknemers en onderaannemers genoemd worden, is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Détect Milieu Services B.V. deze verplichting niet nakomt, is Détect Milieu Services B.V., met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade, verlies of onkosten van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Détect Milieu Services B.V.  en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Détect Milieu Services B.V.
7.2 De aansprakelijkheid van Détect Milieu Services B.V. zal ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste de in de overeenkomst, waarop de schade toebrengende gebeurtenis betrekking heeft, bedongen prijs, namelijk vijf keer het factuurbedrag van de uitgevoerde werkzaamheden, met een maximum van € 5.000,-.
7.3 Wanneer de werkzaamheden Détect Milieu Services B.V. afhankelijk zijn van informatie van de opdrachtgever of derden, vrijwaart de opdrachtgever Détect Milieu Services B.V. voor iedere aansprakelijkheid als gevolg van nalatig handelen van opdrachtgever of derden. In dit geval heeft Détect Milieu Services B.V. recht schade te vorderen die hij lijdt naar aanleiding van de nalatigheid van de opdrachtgever of derden.
7.4 Détect Milieu Services B.V. is verplicht om na uitvoer van eindcontroles de certificaten in te voeren in het LAVS systeem. Dit is alleen mogelijk als de opdrachtgever Détect Milieu Services B.V. in LAVS hiertoe opdracht heeft gegeven. Mocht de opdrachtgever deze handeling niet ten uitvoer brengen, met als gevolg dat Détect Milieu Services B.V. niet in staat is om de certificaten in te voeren en hiervoor beboet wordt, vindt Détect Milieu Services B.V. dat zij recht heeft de boete op de opdrachtgever te verhalen.
7.5 Indien Détect Milieu Services B.V. werkzaamheden verricht met gebruikmaking van de door de opdrachtgever aangewezen of verstrekte zaken of materialen, valt slechts de uitvoering van de werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid en is het gebruik van die zaken/materialen een risico voor de opdrachtgever.
7.6 Aansprakelijkheid van Détect Milieu Services B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten

8. Vergunningen
8.1 Détect Milieu Services B.V. zal de opdrachtgever voor diens rekening, behulpzaam zijn bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen of toestemmingen van de overheid. Het niet (tijdig) verkrijgen van deze vergunningen of deze toestemming, is voor risico van de opdrachtgever.

9. Beëindiging van de opdracht
9.1 Indien Détect Milieu Services B.V. door overmacht geheel of ten dele verhinderd wordt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is Détect Milieu Services B.V. gerechtigd, de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te stellen voor de duur van de periode waarin de overmacht zich voordoet.
9.2 Détect Milieu Services B.V. behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien deze naar haar oordeel niet in overeenstemming met de normen van veiligheid en zorgvuldigheid, of niet in overeenstemming met voorschriften van overheidsinstanties kunnen worden uitgevoerd.
9.3 Indien Détect Milieu Services B.V. de opdracht annuleert in een geval als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel, mag zij een evenredig deel van de overeengekomen prijs in rekening brengen.

10. Betaling
10.1 Tenzij anders is overeengekomen, heeft Détect Milieu Services B.V. het recht na het afronden van de werkzaamheden te factureren. 
10.2 Betaling dient zonder inhouding of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever na de eerste herinnering een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag.
10.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle kosten welke Détect Milieu Services B.V. maakt in geval van wanprestatie van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten worden tenminste gesteld op 10% van het openstaande bedrag.
10.4 Détect Milieu Services B.V. heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of al haar vorderingen op de opdrachtgever direct op te eisen in geval van faillissement of surséance van betaling, of indien de opdrachtgever niet op het eerste verzoek van Détect Milieu Services B.V. een deugdelijke zekerheid stelt voor het nakomen van de verplichtingen.


11. Geschillen
11.1 Alle geschillen, waaronder die welke slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd, die tussen de partijen ontstaan, zullen juridisch worden beslecht volgens de regels opgenomen in het Reglement van Nederlands Arbitrage Instituut, gevestigd te Rotterdam.

12. Rechtsverhouding
12.1 De rechtsverhouding tussen Détect Milieu Services B.V. en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.